Technische Diensten Ku Leuven

Q1016 - Perceel 6L


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Aankoop
Tel: +32 16374572
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360400


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Q1016 - Perceel 6L 
Referentienummer: KULeuven-Q1016-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 76100000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Q1016 - Raamovereenkomst onderhoud gasdetectie-installatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
271216.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
Onderhoud gasdetectie-installatie 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 50 van Richtlijn 2014/25/EU:
De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
geen mededinging om technische redenen.
Verklaring:
De installatie is zeer specifiek en kan enkel aangepast worden door de leverancier en installateur van de in aanneming opgenomen installatie.

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Life Safety Distribution Gmbh,CH-8604 HEGNAU
NUTS-code: CH
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29