Agentschap Facilitair Bedrijf

2019/HFB/OP/62017 - Aankopen van Full EV, PHEV en HEV personenwagens - Vlaamse overheid.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360327 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360327


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019/HFB/OP/62017 - Aankopen van Full EV, PHEV en HEV personenwagens - Vlaamse overheid. 
Referentienummer: HFB-2019/HFB/OP/62017-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34110000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
2019/HFB/OP/62017 - Aankopen van Full EV, PHEV en HEV personenwagens - Vlaamse overheid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
STADSWAGEN, Full EV 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse overheid.
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van Full EV, PHEV en HEV personenwagens. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Na het verstrijken van de initiële looptijd kunnen de raamovereenkomsten één of twee ma(a)l(en) verlengd worden met een periode van telkens 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. De totale duur (inclusief verlengingen) van elke raamovereenkomst bedraagt maximaal 4 jaar. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
MIDDENKLASSER, Full EV 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse overheid.
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van Full EV, PHEV en HEV personenwagens. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Na het verstrijken van de initiële looptijd kunnen de raamovereenkomsten één of twee ma(a)l(en) verlengd worden met een periode van telkens 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. De totale duur (inclusief verlengingen) van elke raamovereenkomst bedraagt maximaal 4 jaar. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
COMPACTE VOLUMEWAGEN, Full EV 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse overheid.
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van Full EV, PHEV en HEV personenwagens. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Na het verstrijken van de initiële looptijd kunnen de raamovereenkomsten één of twee ma(a)l(en) verlengd worden met een periode van telkens 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. De totale duur (inclusief verlengingen) van elke raamovereenkomst bedraagt maximaal 4 jaar. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
COMPACTE SUV, Full EV 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse overheid.
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van Full EV, PHEV en HEV personenwagens. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Na het verstrijken van de initiële looptijd kunnen de raamovereenkomsten één of twee ma(a)l(en) verlengd worden met een periode van telkens 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. De totale duur (inclusief verlengingen) van elke raamovereenkomst bedraagt maximaal 4 jaar. 

Lot 5

II.2.1. Benaming
MIDDELGROTE SUV, PHEV 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse overheid.
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van Full EV, PHEV en HEV personenwagens. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Na het verstrijken van de initiële looptijd kunnen de raamovereenkomsten één of twee ma(a)l(en) verlengd worden met een periode van telkens 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. De totale duur (inclusief verlengingen) van elke raamovereenkomst bedraagt maximaal 4 jaar. 

Lot 6

II.2.1. Benaming
GROTE STATIONWAGEN, HEV 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse overheid.
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van Full EV, PHEV en HEV personenwagens. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Na het verstrijken van de initiële looptijd kunnen de raamovereenkomsten één of twee ma(a)l(en) verlengd worden met een periode van telkens 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. De totale duur (inclusief verlengingen) van elke raamovereenkomst bedraagt maximaal 4 jaar. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-09 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-10
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Voor hulp bij het indienen van de offerte, kan de inschrijver gebruik maken van de handleiding e-tendering.Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29