Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Machelen Biochim: Opmaak BBO en BSPs, uitwerking en opvolging pilootproeven, opvolging bodemsaneringswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15284511
E-mail: joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen): http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357996


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Machelen Biochim: Opmaak BBO en BSPs, uitwerking en opvolging pilootproeven, opvolging bodemsaneringswerken 
Referentienummer: OVAM-DOS 7217 - BN180306-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Biochim-site in Machelen: opmaak van gefaseerde beschrijvend bodemonderzoeken en gefaseerde (beperkte) bodemsaneringsprojecten, uitwerking en opvolging van pilootproeven, opvolging van bodemsaneringswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-07
Plaatselijke tijd: 10:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-07
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een gewijzigde versie van het bestek opgeladen (7217-BN180306-Bestek_ERRATUM). De wijzigingen zijn zichtbaar via track changes.
De opening van de offertes wordt uitgesteld naar 7/1/2020 om 10u15.