De Vlaamse Waterweg Nv

Seine-Schelde. Studie kalibratie Leie pand 140 : Deinze - St-Baafs-Vijve.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Stéphan Creëlle
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356727


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Seine-Schelde. Studie kalibratie Leie pand 140 : Deinze - St-Baafs-Vijve. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-024-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze diensten hebben betrekking op de kalibratie voor scheepvaart, alsook de omgevingsaanleg en natuurvriendelijke inrichting van de oevers van de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve. Het betreft concreet de opmaak van ontwerp, uitvoeringsstudie, aanbestedingsklaar dossier, omgevingsvergunning, alsook de opvolging van de desbetreffende werken in uitvoering.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De bijlagen bij dit verbeteringsbericht nr. 3 zijn te downloaden via E-Notification.