Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed En Mobiliteit

PRUP-2019-0006 Kloosterveld en de Zwaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Postadres: Koningin Elisabethlei 22,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Tahnee Van Steenbrugge
Tel: +32 32405680
E-mail: tahnee.vansteenbrugge@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.provincieantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360507


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PRUP-2019-0006 Kloosterveld en de Zwaan  
Referentienummer: Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit-PRUP-2019-0006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71410000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is een raamovereenkomst voor het opmaken van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) met integratie van een plan-milieueffectrapportage en het uitwerken van een uitgiftebeleid voor een duurzame herstructurering en ontwikkeling van de bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan te Brasschaat, Brecht en Schoten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-13 11:20
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Provincie Antwerpen, BE-2018 ANtwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02