Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio West

SINT-NIKLAAS - REGIE DER GEBOUWEN - Installeren van telecommunicatie-uitrusting


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres: Oude Gentweg, 75A,BE-8000 BRUGGE
Contactpersoon: Jonas Toch
Tel: +32 478932500
E-mail: jonas.toch@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360502


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
SINT-NIKLAAS - REGIE DER GEBOUWEN - Installeren van telecommunicatie-uitrusting 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45314000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
SINT-NIKLAAS - REGIE DER GEBOUWEN - Installeren van telecommunicatie-uitrusting
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-19 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Meer infoPLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAKJonas Tochjonas.toch@buildingsagency.be+32 478932500

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02