Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de analyse van de structuur en de inhoudsarchitectuur van VGC-websites


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25630620
E-mail: aankoop@vgc.be
Internetadres(sen): www.vgc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360476


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de analyse van de structuur en de inhoudsarchitectuur van VGC-websites 
Referentienummer: VGC-2019/DFBA/Aankoop/AB/29-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72413000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor:
- de ontwikkeling van een strategie en kader voor de totale digitale omgeving van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- de analyse van structuur en inhoudsarchitectuur van de verschillende websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE1
II.2.4. Beschrijving
analyse van de structuur en de inhoudsarchitectuur van VGC-websites 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-06 11:50
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Nihil
Nihil, BE Nihil

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02