Global Estate Services

AANSTELLEN VAN EEN BEDRIJVENTERREINMANAGER VOOR HET BEDRIJVENTERREIN GELEGEN AAN DE ONLEDEGOEDSTRAAT TE ROESELARE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Global Estate Services
Postadres: Kapellestraat 117,BE-8020 Oostkamp
Contactpersoon: Kathleen Dewulf
Tel: +32 50461017
E-mail: kathleen.dewulf@globalestategroup.eu
Internetadres(sen): http://www.globalestategroup.eu/nl/home 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANSTELLEN VAN EEN BEDRIJVENTERREINMANAGER VOOR HET BEDRIJVENTERREIN GELEGEN AAN DE ONLEDEGOEDSTRAAT TE ROESELARE 
Referentienummer: GES-ONL_ROES_2019-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 70330000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
AANSTELLEN VAN EEN BEDRIJVENTERREINMANAGER VOOR HET BEDRIJVENTERREIN GELEGEN AAN DE ONLEDEGOEDSTRAAT
TE ROESELARE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
163500.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Roeselare
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van het bedrijventerreinmanagement op het bedrijventerrein Onledebeek gelegen aan de Onledegoedstraat te Roeselare.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Quares Facility Management
Nationaal identificatienummer: 0867.318.174
Postadres: Schaliënhoevedreef 20J,BE-2800 Mechelen
NUTS-code: BE212
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
zie bestek, BE Roeselare

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
zie bestek, BE Roeselare

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02