Ivoo Intergemeentelijke Vereniging Voor Het Afvalbeheer Voor Oostende En Ommeland

WIJKINZAMELINGEN GROENAFVAL


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IVOO Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en ommeland
Postadres: Klokhofstraat 2,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Inge Makelberge
Tel: +32 59552736
E-mail: inge.makelberge@ivoo.be
Internetadres(sen): www.ivoo.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360490


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WIJKINZAMELINGEN GROENAFVAL 
Referentienummer: IVOO-IVOO 2019-11-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90511000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat het inzamelen van groenafval per wijk in Oostende en Bredene, en het afvoeren naar de groencomposteringsinstallatie van IVOO voor een periode van 1 jaar (2020), verlengbaar met één jaar (2021).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
165300.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Groeninzameling Bredene 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Bredene
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het inzamelen van groenafval en afvoeren naar de groencomposteringsinstallatie van IVOO voor een periode van 1 jaar (2020), één maal verlengbaar voor een periode van 1 jaar (2021). 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Groeninzameling Oostende 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Oostende
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het inzamelen van groenafval en afvoeren naar de groencomposteringsinstallatie van IVOO voor een periode van 1 jaar (2020), één maal verlengbaar voor een periode van 1 jaar (2021). 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Bredene

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Remondis Depoorter
Nationaal identificatienummer: 0429189564
Postadres: Zandvoordeschorredijkstraat 83,BE-8400 Oostende
NUTS-code: BE255
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Oostende

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Remondis Depoorter
Nationaal identificatienummer: 0429189564
Postadres: Zandvoordeschorredijkstraat 83,BE-8400 Oostende
NUTS-code: BE255
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02