Digipolis

A001306 - Functioneel- en Business Analist SnA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360560


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001306 - Functioneel- en Business Analist SnA 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het inhuren van een externe Functioneel & Business analist ter ondersteuning van ict projecten in het kader van de verdere uitbouw van de website Slim Naar Antwerpen
Doel is om de externe communicatie, in functie van het brede middenveld en alle weggebruikers (burgers en medewerkers) en hun mobiliteitsvragen, optimaal aan te bieden.
De doelgroepen zijn: => bewoners, handelaars en hun verenigingen - scholen - publiekstrekkende organisaties; bedrijven; weggebruikers (pendelaars en bezoekers, doorgaand verkeer); communicatiemedewerkers stad, omliggende gemeenten, mobiliteitspartners en de pers.
De communicatiedoelstellingen van de website omvatten:
=> Informeren: de gebruiker krijgt informatie over welke grote werken er zijn en hoe hij zich het beste verplaatst. Hij is op de hoogte van de gevolgen van deze grote werken en de beste route en modus om op zijn bestemming te geraken.
=> Converseren: meldingen doen over reisroutes en vragen stellen.
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-11 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02