Leuven

Handbooghof - restauratie stadsomwalling en heraanleg omgeving


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Leuven
Postadres: Professor Van Overstraetenplein 1,BE-3000 Leuven
Tel: +32 16272326
E-mail: bart.noppe@leuven.be
Internetadres(sen): http://www.leuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357442


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Handbooghof - restauratie stadsomwalling en heraanleg omgeving 
Referentienummer: Leuven-14.097.568/1-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Handbooghof - restauratie stadsomwalling en heraanleg omgeving.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-19
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-19
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Tijdens het eerste plaatsbezoek aan de werfzone was er geen mogelijkheid om de stadsmuur vanuit de tuinzone aan de zijde van de Lei 19 te bezichtigen. Er wordt een bijkomend plaatsbezoek voorzien op vrijdag 6/12 om 15u (afspraak aan voorzijde Lei 19, 3000 Leuven. De opening van offertes wordt om die reden uitgesteld tot donderdag 19/12/2019, 11:00. De aanbestedende overheid wenste u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.