Nijlen

Nijlen: Weg- en rioleringswerken Paddekotseheide en Centrale Weg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nijlen
Postadres: Kerkstraat 4,BE-2560 Nijlen
Contactpersoon: Jef Boekaerts
Tel: +32 34100261
Fax: +32 34817048
E-mail: jef.boekaerts@nijlen.be
Internetadres(sen): www.nijlen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Antea Belgium nv
Postadres: Roderveldlaan 1,BE-2600 Antwerpen
Contactpersoon: Koen Reusen
Tel: +32 32215758
Fax: +32 32215501
E-mail: koen.reusen@anteagroup.com
Internetadres(sen): www.anteagroup.com www.anteagroup.com

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nijlen: Weg- en rioleringswerken Paddekotseheide en Centrale Weg 
Referentienummer: Nijlen-175106-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nijlen: Weg- en rioleringswerken Paddekotseheide en Centrale Weg
-Voorbereidende werken (rooien van hagen, vellen van bomen, opbraak van bestaande inbuizingen, opbraak bestaande wegverhardingen).
-Grondwerken ( afgraving, uitgraving)
-Rioleringswerken: aanleg DWA en RWA stelsel (inclusief grachten)
-Aanleg van beschoeide grachten in gercycled kunststof materiaal (PE-PP compound)
-Funderingswerken.
-Aanleg nieuwe rijbaan in asfaltverharding/betonstraatstenen en kantopsluiting.
-Aanleg van grasdallen
-Aanleg opritten
-Herstel wegverharding overeenkomstig bestaande toestand
-Opmaak van een as-built dossier.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Nijlen
II.2.4. Beschrijving
-Voorbereidende werken (rooien van hagen, vellen van bomen, opbraak van bestaande inbuizingen, opbraak bestaande wegverhardingen). -Grondwerken ( afgraving, uitgraving) -Rioleringswerken: aanleg DWA en RWA stelsel (inclusief grachten) -Aanleg van beschoeide grachten in gercycled kunststof materiaal (PE-PP compound) -Funderingswerken. -Aanleg nieuwe rijbaan in asfaltverharding/betonstraatstenen en kantopsluiting. -Aanleg van grasdallen -Aanleg opritten -Herstel wegverharding overeenkomstig bestaande toestand -Opmaak van een as-built dossier. 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 6, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-21
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeentehuis Nijlen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02