Departement Mobiliteit En Openbare Werken - Stafdienst

Raamovereenkomst voor adviesverlening inzake luchtkwaliteit in het kader van het Toekomstverbond Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Stafdienst
Postadres: Koning AlbertII-laan 20, bus 2,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25537102
E-mail: staf.departement@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://department-mow.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363593


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor adviesverlening inzake luchtkwaliteit in het kader van het Toekomstverbond Antwerpen 
Referentienummer: DMOW-Stafdienst-1M2B5C-20-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90731000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor adviesverlening inzake luchtkwaliteit in het kader van het Toekomstverbond Antwerpen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor adviesverlening inzake luchtkwaliteit in het kader van het Toekomstverbond Antwerpen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
2 verlengingen met telkens 2 jaar mogelijk 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Dit is een procedure met Europese Bekendmaking.De offertes moeten ten laatste op 17/02/2020 om 10.00u ingediend worden via eTendering.Het bestek en de bijlagen kunt u gratis downloaden via de URL dievermeld staat onder 'Adres van het kopersprofiel'.Of hierbij de link:https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363593

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10