Vzw Associatie Ku Leuven + Alma Vzw + Bio-incubator Nv + + Centrum Voor Levende Talen Vzw = Stuk Vzw

Q0867 - Raamovereenkomst voor schilderwerken en het plaatsen van zachte vloeren voor leden van de Associatie KU Leuven, Alma vzw, Bio-Incubator NV, Centrum voor Levende Talen vzw, vzw STUK en Z.org KU Leuven vzw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Associatie KU Leuven + Alma vzw + Bio-Incubator NV + + Centrum voor Levende Talen vzw = Stuk vzw + Z.org KU Leuven vzw
Postadres: p/a W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Aankoop
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362413

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Birgit Ardoullie
Fax: +32 16322982
E-mail: birgit.ardoullie@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362413

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Q0867 - Raamovereenkomst voor schilderwerken en het plaatsen van zachte vloeren voor leden van de Associatie KU Leuven, Alma vzw, Bio-Incubator NV, Centrum voor Levende Talen vzw, vzw STUK en Z.org KU Leuven vzw 
Referentienummer: KULeuven-Q0867 - Raamovereenkomst schilderwerken en zachte vloeren-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Q0867 - Raamovereenkomst voor schilderwerken en het plaatsen van zachte vloeren voor leden van de Associatie KU Leuven, Alma vzw, Bio-Incubator NV, Centrum voor Levende Talen vzw, vzw STUK en Z.org KU Leuven vzw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in Vlaams-Brabant voor bedragen < ? 15.000 excl BTW 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in Vlaams-Brabant voor bedragen < ? 15.000 excl BTW 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Teneinde de overgangsperiode naar een nieuwe raamovereenkomst te overbruggen kan, op voorstel van het Bestuur, de overeenkomst verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in Vlaams-Brabant voor bedragen vanaf ? 15.000 excl BTW en < ? 50.000 excl BTW 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in Vlaams-Brabant voor bedragen VANAF ? 15.000 excl BTW en < ? 50.000 excl BTW 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Teneinde de overgangsperiode naar een nieuwe raamovereenkomst te overbruggen kan, op voorstel van het Bestuur, de overeenkomst verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in Vlaams-Brabant voor bedragen < ? 50.000 excl BTW 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in Vlaams-Brabant voor bedragen < ? 50.000 excl BTW 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Teneinde de overgangsperiode naar een nieuwe raamovereenkomst te overbruggen kan, op voorstel van het Bestuur, de overeenkomst verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in provincie Antwerpen en Limburg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in provincie Antwerpen en Limburg 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Teneinde de overgangsperiode naar een nieuwe raamovereenkomst te overbruggen kan, op voorstel van het Bestuur, de overeenkomst verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden. 

Lot 5

II.2.1. Benaming
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Teneinde de overgangsperiode naar een nieuwe raamovereenkomst te overbruggen kan, op voorstel van het Bestuur, de overeenkomst verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden. 

Lot 6

II.2.1. Benaming
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in Oost- en West-Vlaanderen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
schilderwerken en zachte vloeren, uitvoering in Oost- en West-Vlaanderen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Teneinde de overgangsperiode naar een nieuwe raamovereenkomst te overbruggen kan, op voorstel van het Bestuur, de overeenkomst verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-24 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-24
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10