Infrabel - Area North-west

57/54/3/19/049 Instandhouding van de gebouwen van Infrabel in de Area North-West


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mireille Jacques
Tel: +32 92412475
Fax: +32 92412537
E-mail: mireille.jacques.526@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354142


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/54/3/19/049 Instandhouding van de gebouwen van Infrabel in de Area North-West 
Referentienummer: I-I.NW-57/54/3/19/049-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50700000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst van diensten.
De raamovereenkomst bestaat uit het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel voor:
- technisch onderhoud aan gebouwen
- dringende interventies aan gebouwen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Oost- en West-Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De raamovereenkomst is afgesloten voor een vaste periode van 1 jaar en kan eventueel 3 keer verlengd worden voor een periode van 1 jaar aan dezelfde voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-19 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-19
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: via e-tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De inschrijver dient rekening te houden met de selectiecriteria die in artikel 70 van het 3de deel van het bestek van toepassing zijn gesteld.Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument is verplicht. Bij het deel IV betreffende het voldoen van de aannemer aan de selectiecriteria is het voldoende om in dit deel enkel de sectie "Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria" in te vullen. De inschrijver moet in dit deel vermelden of hij voldoet aan de selectiecriteria voor deze opdracht.In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Business - Leveranciers en aannemers".

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10