Shm 'vlaamse Ardennen'

Renovatie van 2 appartementsgebouwen met elk 46 appartementen | Weversstraat Eine


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SHM 'Vlaamse Ardennen'
Postadres: Sint-Jozefsplein 18,BE-9700 Oudenaarde
Contactpersoon: Johan Dendauw
Tel: +32 55230751
E-mail: johan.dendauw@shmvlaamseardennen.be
Internetadres(sen): www.shmvlaamseardennen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360538


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie van 2 appartementsgebouwen met elk 46 appartementen | Weversstraat Eine 
Referentienummer: Vlaamse Ardennen-2018/042/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie van 2 appartementsgebouwen met elk 46 appartementen | Weversstraat Eine
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
vragen en antwoorden:
Renoveren van 2 appartementsgebouwen met elk 46 appartementen.