Stadsbestuur Geel

Huur en all-in onderhoudscontract voor multifunctionele copiërs voor lokaal bestuur Geel, Sociaal huis, AGB Sport, Agb Cultuur en Eepos


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stadsbestuur Geel
Postadres: Werft 20,BE-2440 Geel
Contactpersoon: Mevrouw Peggy Vleugels
Tel: +32 14566155
Fax: +32 14566074
E-mail: peggy.vleugels@geel.be
Internetadres(sen): www.geel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huur en all-in onderhoudscontract voor multifunctionele copiërs voor lokaal bestuur Geel, Sociaal huis, AGB Sport, Agb Cultuur en Eepos 
Referentienummer: 2019-147
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30121100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-21
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-21
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-21
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-21
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-27
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 27 januari 2020, 10.00.
Wijziging van datum opening van de offertes naar maandag 27 januari 2020, 10.00.