Stad Herentals

Herbestemming van het voormalig Belgacom-gebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de Stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Herentals
Postadres: Augustijnenlaan 30,BE-2200 Herentals
Contactpersoon: De heer Laurens Moubax
Tel: +32 14285050
E-mail: technische.dienst@herentals.be
Internetadres(sen): www.herentals.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herbestemming van het voormalig Belgacom-gebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de Stad Herentals en Hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland 
Referentienummer: W-079-2019
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
document met overzicht vragen van aannemers en antwoorden bijgevoegd bij publicatie