De Nieuwe Haard Cvba-vso

Groendreef, Kluisbergen: slopen van 17 appartementen en het bouwen van 27 appartementen gecombineerd met de aanleg van de openbare ruimte.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Nieuwe Haard cvba-vso
Postadres: F. Rooseveltplein 11/0001,BE-9600 Ronse
Tel: +32 55217394
E-mail: peter@denieuwehaard.be
Internetadres(sen): http://www.denieuwehaard.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363799

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architecten Demeestere+Garmyn & Partners bvba
Postadres: Poltitiekegevangenenstraat 24/0001,BE-9600 Ronse
Contactpersoon: Dirk Garmyn
E-mail: dirk@pm-architecten.be
Internetadres(sen): http://www.pm-architecten.be http://www.pm-architecten.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groendreef, Kluisbergen: slopen van 17 appartementen en het bouwen van 27 appartementen gecombineerd met de aanleg van de openbare ruimte. 
Referentienummer: DNH-2017/0223/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Groendreef, Kluisbergen: slopen van 17 appartementen en het bouwen van 27 appartementen gecombineerd met de aanleg van de openbare ruimte; uitgevoerd in verschillende fases cfr. dossier.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Kluisbergen
II.2.4. Beschrijving
Slopen van 17 appartementen en bouwen van 27 appartementen en aanleg openbare ruimte. 
II.2.7. Looptijd
1370 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Hoofdaannemer: categorie D, klasse 7 - onderaannemer infrastructuur: categorie C, klasse 2

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Rekening houden met fasering, blijvende bewoning en erfdienstbaarheid van recht van doorgang.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-18 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-18
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Elektronisch

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Onderneminsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14, BE-9700 Oudenaarde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14, BE-9700 Oudenaarde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14, BE-9700 Oudenaarde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13