Karel De Grote Hogeschool Vzw

Raamovereenkomst voor de catering bij de proclamaties van de Karel de Grote Hogeschool


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Karel de Grote Hogeschool VZW
Postadres: Brusselstraat 45,BE-2018 Antwerpen
E-mail: overheidsopdrachten@kdg.be
Internetadres(sen): www.kdg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363866


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de catering bij de proclamaties van de Karel de Grote Hogeschool 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55520000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de catering bij de proclamaties van de Karel de Grote Hogeschool
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-03 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13