Kantonnale Bouwmaatschappij Van Beringen Voor Huisvesting Cv

Vernieuwen van daken bij 80 woningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting
Postadres: Violetstraat 15,BE-3580 Beringen
Contactpersoon: De heer Daan Poncelet
Tel: +32 11246066
E-mail: daanponcelet@kbmbe.be
Internetadres(sen): www.kbmbe.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: PCP architectenbureau
Postadres: Emiel Van Dorenlaan 69,BE-3600 Genk
Contactpersoon: Mevrouw Julie Carlier
Tel: +32 89700400
E-mail: julie@pcp-architects.be
Internetadres(sen): http://www.pcp-architects.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen van daken bij 80 woningen 
Referentienummer: 2019.0063.01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Paal en Beverlo
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwen van daken bij 80 woningen 
II.2.7. Looptijd
340 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek
Vereiste erkenning: D12 (Bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn), Klasse 5
D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-13 10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-13
Plaatselijke tijd: 10:15
Adres: Kantoor Directeur

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
kantonnale bouwmaatschappij beringen
violetstraat 15, BE-3580 Beringen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13