Gemeente Olen

Reinigen en schilderen gevel gemeentehuis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Olen
Postadres: Dorp 1,BE-2250 Olen
Tel: +32 14279519
E-mail: overheidsopdrachten@olen.be
Internetadres(sen): www.olen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363936


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Reinigen en schilderen gevel gemeentehuis 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45442110
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Reinigen en schilderen van de gevel van het gemeentehuis van de gemeente Olen conform de in het bestek opgenomen bepalingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-05 08:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
vragen via e-Notification platform

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13