Koba Noorderkempen Vzw

Chromebooks voor 1-op-1-computing


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: KOBA Noorderkempen VZW
Postadres: Nooitrust 4,BE Malle
Contactpersoon: Gino Broeckhoven
Tel: +32 33049100
E-mail: secretariaat@kobavzw.be
Internetadres(sen): www.kobavzw.be www.kobavzw.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Chromebooks voor 1-op-1-computing 
Referentienummer: A-KOBA6-2020-001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30200000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor levering van chromebooks en ondersteunende diensten tbv 1-op-1-computing
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van chromebooks voor 1-op-1-computing, beheerstools en onderhoud. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-08-19
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-08-18
Verlenging mogelijk: JA
Verlengbaar 2 keer 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Verzekeringsbewijs voor beroepsaansprakelijkheid

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
(1)Referenties van de voornaamste leveringen uitgevoerd tijdens het afgelopen jaar (2)Referenties van de voornaamste diensten geleverd tijdens het afgelopen jaar

Eventuele minimumeisen:
(1)De inschrijver bezorgt een lijst met contactgegevens van de onderwijsinstellingen waar hij het afgelopen jaar soortgelijke producten (chromebooks) heeft geleverd. (2)De inschrijver bezorgt een lijst met contactgegevens van de onderwijsinstellingen waar hij het afgelopen jaar soortgelijke ondersteunende diensten heeft geleverd.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-23 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-23
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Openbare procedure

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg, Afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20, BE-200 Antwerpen
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11