Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop voedingsmiddelen ZNA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres: Leopoldstraat 26,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: De heer Bart Van Daele
Tel: +32 32708608
E-mail: bart.vandaele@zna.be
Internetadres(sen): www.zna.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop voedingsmiddelen ZNA 
Referentienummer: 2020/829
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15800000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: ZNA, Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Aankoop voedingsmiddelen ZNA 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een score vergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.Volgende scores zijn mogelijk:Score A: Zeer laag risicoScore B: Laag risicoScore C: Gemiddeld risicoScore D: Hoog risicoScore E: Geen scoreMeer info op https://www.creditsafe.be
Eventuele minimumeisen:
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook A, B of C te zijn.
Ingeval van een ontbrekende of onvoldoende score, zal de aanbestedende overheid zich in verbinding stellen met Credit Safe voor de verificatie en motivatie hiervan. Bij ontstentenis van voldoende informatie komt de minimumeis "c" te vervallen.
De kandidaat dient minimum een jaaromzet van 10.000.000 euro te hebben. Dit toont hij aan door het bezorgen van een verklaring betreffende de omzet van de laatste 3 jaar.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Geldige erkenning en certificatenDe inschrijver dient op straffe van uitsluiting aan te tonen dat hij voldoet aan de relevante wetgevingen FAVV erkenning. Hiervoor bezorgt inschrijver een afschrift van de actieve erkenning/toelating en actieve autocontrolestatus afgeleverd door de Federaal Agentschap voor de Veiligheid in de Voedselketen (FAVV) of gelijkwaardig.De geldige attesten en certificaten dienen te worden toegevoegd.2. 2. ReferentiesMinimum 2 referenties aangaande een gelijkaardige opdracht in de zorgsector met minimum 400 bedden waar brood- en warme maaltijden geserveerd worden en die tot een goed einde gebracht zijn.Deze dienen betrekking te hebben op het type opdracht zoals bedoeld in dit dossier waarbij: - de inschrijver een volledig voedingsproductenassortiment onder verschillende vormen -geblancheerd, bereid, half-gegaard, multi-portie-verpakkingen en/of individueel verpakt - aanbiedt.- het aangeboden assortiment van de referenties dient onder meer volgende categorieën teomvatten:- Diepvries-producten zoals aardappelproducten, groenten en fruit, vlees, vis, gevogelte, veggie, ready-to-heat, desserten- Koel-verse voeding zoals aardappelen, groenten, fruit, zuivel, vlees, vis, gevogelte, veggie, charcuterie, ready-to-heat, desserten- Droge voeding zoals kruiden en specerijen, bouillonpoeders, hulpstoffen, bindmiddelen, dranken, koekjes, beleg, bereidingen koude lijn- Dieetvoeding voor verschillende mogelijke diëten en consistenties- Vers brood en banket-producten- Bruis- en plat water- bestellingen door de opdrachtgever dienen via een centraal bestelplatform van de inschrijver te verlopen waarbij de catalogus afgebakend is in functie van bevoegdheden en behoeftes.De referenties die worden opgegeven dienen betrekking te hebben op diensten die verleend werden in de laatste 3 jaar voorafgaand aan de Aankondiging van deze Opdracht en dienen een minimumwaarde van 500.000 Euro (incl. BTW) op jaarbasis te hebben.De referenties, inclusief gegevens van de contactpersoon worden verplicht gestaafd door de desbetreffende opdrachtgever(s).Deze getuigschriften bevatten de aard van de samenwerking en gedetailleerde omschrijving van de activiteit.Eveneens omschrijving van: bedrag, het tijdstip, de plaats van uitvoering van de opdracht en de coördinaten van een contactpersoon bij de desbetreffende opdrachtgever.In te vullen sjablonen: zie bijlage A

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver dient op straffe van uitsluiting aan te tonen dat hij voldoet aan de relevante wetgeving
en FAVV erkenning. Hiervoor bezorgt inschrijver een afschrift van de actieve erkenning/toelating en actieve autocontrolestatus afgeleverd door de Federaal Agentschap voor de Veiligheid in de Voedselketen (FAVV) of gelijkwaardig.
De geldige attesten en certificaten dienen te worden toegevoegd.
2. Minimum 2 referenties aangaande een gelijkaardige opdracht in de zorgsector met minimum 400 bedden waar brood- en warme maaltijden geserveerd worden en die tot een goed einde gebracht zijn
De referenties die worden opgegeven dienen betrekking te hebben op diensten die verleend werden in de laatste 3 jaar voorafgaand aan de Aankondiging van deze Opdracht en dienen een minimumwaarde van 500.000 Euro (incl. BTW) op jaarbasis te hebben.
De referenties, inclusief gegevens van de contactpersoon worden verplicht gestaafd door de desbetreffende opdrachtgever(s).
Deze getuigschriften bevatten de aard van de samenwerking en gedetailleerde omschrijving van de activiteit.
Eveneens omschrijving van: bedrag, het tijdstip, de plaats van uitvoering van de opdracht en de coördinaten van een contactpersoon bij de desbetreffende opdrachtgever


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11