Heilig Hartziekenhuis Mol Vzw

Raamovereenkomst levering van Bortezomib 3.5mg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Heilig Hartziekenhuis Mol
Postadres: Gasthuisstraat 1,BE-2400 Mol
Tel: +32 14712753
E-mail: ellen.vermeulen@azmol.be
Internetadres(sen): www.azmol.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366536


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst levering van Bortezomib 3.5mg 
Referentienummer: HHZ Mol-2020/01/Taks_bis-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33693000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De ziekenhuizen AZ Turnhout vzw, AZ Herentals vzw, Heilig Hartziekenhuis Mol vzw en AZ Sint-Dimpna Geel vzw hebben onder
de naam Taxandria een groepsaankoopplatform opgericht.
De voorwaarden van deze tender zullen ook gelden indien de aanbestedende overheden beslissen zich te verenigen onder ZNK
VZW of een andere rechtspersoon waaronder de activiteiten eventueel ondergebracht worden.
Onder dit platform wensen deze ziekenhuizen gezamenlijk aankopen te bekijken, afspraken en voorwaarden vast te leggen
volgens afgesproken en gevraagde modaliteiten verder in dit dossier. Een ziekenhuis kan door de opdrachtnemer niet
aansprakelijk worden gesteld voor contractuele of buitencontractuele fouten begaan door één van de andere ziekenhuizen
tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke fouten kunnen door de opdrachtnemer niet worden ingeroepen om de
op hem rustende verplichtingen en zijn verbintenissen jegens de andere ziekenhuizen op te schorten dan wel te beëindigen.
Ter info ivm leveringsplaatsen (diverse locaties):
AZ Herentals, Nederrij 133 te 2200 Herentals
H. Hartziekenhuis Mol, Gasthuisstraat 1 te 2400 Mol
AZ Turnhout Campus Sint-Elisabeth ziekenhuis, Rubensstraat 166, 2300 Turnhout
AZ Turnhout, Campus Sint-Jozef, Steenweg op Merksplas 44 te 2300 Turnhout
AZ-St.Dimpna (Geel), J.B.Stessensstraat 2 te 2440 Geel
of een andere locatie in de Kempen in geval van een fusie of een nieuwbouw.
Voorwerp van deze leveringen:
Bortezomib, 3.5mg
De levering zal gebeuren gedurende een periode van twee jaar en is twee maal stilzwijgend verlengbaar met een periode van
1 jaar tenzij drie maanden voorafgaand aan de verlenging, de stopzetting schriftelijk wordt bevestigd door de aanbestedende
overheid.
Voorziene begindatum van de raamovereenkomst: 1 april 2020
Voorziene einddatum van de raamovereenkomst: 30 april 2022
Maximale verlenging van de raamovereenkomst tot en met 30 april 2024
De geraamde hoeveelheden opgegeven in de inventaris zijn vermoedelijke jaar-hoeveelheden. De vermoedelijke hoeveelheden
zijn louter indicatief.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst levering van Bortezomib 3.5mg 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
2x 12 maanden 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-12 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-12
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg, BE Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10