Leuven

DIVERSE RISICO-VERZEKERINGEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Leuven
Postadres: Professor Van Overstraetenplein 1,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Kris Vanstapel
Tel: +32 16272343
E-mail: bestekken@leuven.be
Internetadres(sen): http://www.leuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366515


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DIVERSE RISICO-VERZEKERINGEN 
Referentienummer: Leuven-AD-2018/100-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
DIVERSE RISICO-VERZEKERINGEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
5264000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
DIVERSE RISICO-VERZEKERINGEN 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Aansprakelijkheid 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
DIVERSE RISICO-VERZEKERINGEN 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Patrimonium 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
DIVERSE RISICO-VERZEKERINGEN 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Vloot 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
DIVERSE RISICO-VERZEKERINGEN 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 023-050418

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Arbeidsongevallen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias nv,BE Hasselt
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Aansprakelijkheid

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Axa Belgium nv,BE Brussel
NUTS-code: BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Patrimonium

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: P&V verzekeringen cvba,BE Brussel
NUTS-code: BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Vloot

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias nv,BE Hasselt
NUTS-code: BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=index&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10