Vrije Universiteit Brussel

Bewaking universitaire campussen en universitair ziekenhuis Brussel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vrije Universiteit Brussel
Postadres: Pleinlaan 2,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
Tel: +32 26292294
E-mail: sonia.dewulf@vub.be
Internetadres(sen): www.vub.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bewaking universitaire campussen en universitair ziekenhuis Brussel 
Referentienummer: VUB/2019/INFRA/S004B
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79713000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1741146.48 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Bewaking Brussels Humanities, Sciences & engineering campus 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Pleinlaan 2, 1050 Elsene
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Bewaking Brussels Health Campus 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Laarbeeklaan 103, 1090 Jette
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Bewaking ziekenhuissite UZ Brussel incl. parkings,  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Laarbeeklaan 101, 1090 Jette
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 177-432112

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Bewaking Brussels Humanities, Sciences & engineering campus

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Securitas NV
Postadres: Sint-Lendriksborre 3,BE-1120 Neder-over-Heembeek
Tel: +32 22635555
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Bewaking Brussels Health Campus

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Securitas NV
Postadres: Sint-Lendriksborre 3,BE-1120 Neder-over-Heembeek
Tel: +32 22635555
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Bewaking ziekenhuissite UZ Brussel incl. parkings,

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Securitas NV
Postadres: Sint-Lendriksborre 3,BE-1120 Neder-over-Heembeek
Tel: +32 22635555
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): https://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10