Woonhaven Antwerpen

Aanstellen ontwerper renovatie Kielpark


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING (Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan) 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Woonhaven Antwerpen
Postadres: Jan Denucéstraat 23,BE-2020 Antwerpen
Contactpersoon: De heer dienst projecten
Tel: +32 32136706
Fax: +32 32136790
E-mail: projecten@woonhaven.be
Internetadres(sen): www.woonhaven.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aanstellen ontwerper renovatie Kielpark 
Referentienummer: Kielpark
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.1. Benaming
aanstellen ontwerper renovatie Kielpark 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Antwerpen-Kiel
II.2.4. Beschrijving
Het betreft een opdracht van diensten met als voorwerp het vooronderzoek, het volledig ontwerp, de administratieve afhandeling, de werfopvolging, de coördinatie en de leiding der werken van de renovatie en herwaardering van 3 torengebouwen met elk 96 sociale appartementen, gelegen aan het Kielpark 1 t/m 288 te 2020 Antwerpen-Kiel. Aanpalend aan de torengebouwen bevinden zich nog 2 half-ondergrondse parkeergarages: de renovatie van deze parkeergarages maakt eveneens deel uit van deze opdracht 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-12-31


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2015/S 146-269232

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot : aanstellen ontwerper renovatie Kielpark

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2015-10-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: A33 architecten
Postadres: Fonteinstraat 1a bus 0401,BE-3000 Leuven
Tel: +32 16745069
Fax: +32 16299800
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er is een publieke opening van de kandidaturen voorzien op 22/09/2014 om 14.00 uur. Plaats van opening : Woonhaven Antwerpen, Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpen

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Antwerpen - afd. Antwerpen
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Antwerpen - afd. Antwerpen
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10