Leuven

PROGRAMMA TROTTOIRS - dienstjaar 2019


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Leuven
Postadres: Professor Van Overstraetenplein 1,BE-3000 Leuven
Tel: +32 16272326
E-mail: bart.noppe@leuven.be
Internetadres(sen): http://www.leuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366506


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PROGRAMMA TROTTOIRS - dienstjaar 2019 
Referentienummer: Leuven-RO_SWW/19.003/865.12-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233253
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
PROGRAMMA TROTTOIRS - dienstjaar 2019
(Her)aanleg, vernieuwing en verbetering van diverse trottoirs verspreid over het grondgebied van de stad Leuven en haar deelgemeenten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
PROGRAMMA TROTTOIRS - dienstjaar 2019 
II.2.7. Looptijd
195 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Wet van 17.06.2016  · Herhaling van de opdracht. De bouwheer vermeldt dat hij kan gebruik maken van de   mogelijkheid voorzien in artikel 42 par. 2° - soortgelijke werken 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-17 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-17
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De verbintenistermijn bedraagt 180 kalenderdagen

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=index&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10