Hulpverleningszone Oost, Vlaams-brabant

Aankoop tankwagen 12.000L


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant
Postadres: Spoorwegstraat 6,BE-3020 Herent
Tel: +16 853221
E-mail: valerie.vandenbroek@hvzoost.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366494


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop tankwagen 12.000L 
Referentienummer: HVZ Oost, Vl-Brabant-HVZ-2019-053-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34144212
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze leveringen: Aankoop tankwagen 12.000L.
Leveringsplaats: Brandweer Aarschot, Boudewijnlaan 4 te 3200 Aarschot
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE24
II.2.4. Beschrijving
Voorwerp van deze leveringen: Aankoop tankwagen 12.000L. Leveringsplaats: Brandweer Aarschot, Boudewijnlaan 4 te 3200 Aarschot 
II.2.7. Looptijd
320 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-16
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10