Aquafin Nv

Oproep tot aanvraag tot deelneming - aanstellen van een verzekeringsmakelaar voor ABR-polis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevrouw Britt Verhoeven
Tel: +32 34504018
Fax: +32 34583020
E-mail: britt.verhoeven@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - aanstellen van een verzekeringsmakelaar voor ABR-polis 
Referentienummer: CA/BV/2019/00316
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66518100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Aquafin wenst de markt te consulteren voor een ABR-polis waarin alle bouwpartners van eenzelfde werf in eerste rang verzekerd zijn, zowel voor schade aan de werf, schade aan bestaand goed als voor schade aan derden. De bedoeling is door middel van een onderhandelingsprocedure een makelaarskantoor te engageren tegen de beste voorwaarden. Op zijn beurt zal dit makelaarskantoor, samen met Aquafin, onderhandelingen voeren met verzekeringsmaatschappijen teneinde bovenvermelde polis af te sluiten. Dit makelaarskantoor zal eveneens belast worden met het (schade)beheer van de onderhandelde en door Aquafin ondertekende verzekeringspolis, waarvoor nu reeds gevraagd wordt zijn vergoeding mee te delen, zowel wat het polis- als het schadebeheer betreft.  De te verzekeren investeringsbedragen worden op dit ogenblik geraamd op 210 miljoen per jaar. 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie kandidaatstellingsformulier

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Zie kandidaatstellingsformulier voor meer informatie
Eventuele minimumeisen:
1. Zie kandidaatstellingsformulier voor meer informatie

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Zie kandidaatstellingsformulier voor meer informatie

Eventuele minimumeisen:
1. Zie kandidaatstellingsformulier voor meer informatie

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-12 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
* Onderhandelingen door makelaars met verzekeringsmaatschappijen : voorziene duur is 4 maanden (vanaf de gunning van de opdracht)* Polis- en schadebeheer - inclusief riskmanagement : 60 maanden vanaf in voege treden van de verzekeringspolis met de mogelijkheid voor Aquafin om te verlengen met maximaal 12 maanden. Indien Aquafin van deze verlenging geen gebruikmaakt, geeft dit geen aanleiding tot schadevergoeding in hoofde van Aquafin.Aquafin heeft steeds de mogelijkheid om de overeenkomst jaarlijks op te zeggen zonder hiervoor schadevergoeding verschuldigd te zijn.Gelieve de kandidatuurstelling in te dienen aan de hand van het formulier dat ter beschikking wordt gesteld.De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Aquafin respecteert een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de dag van de verzending van de motivering binnen dewelke de inschrijvers beroep kunnen aantekenen. Tijdens deze periode zal Aquafin niet overgaan tot contractafsluiting.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10