Vzw Stijn

Raamovereenkomst voor het leveren van stookolie en diesel voor wegvervoer


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vzw Stijn
Postadres: Breugelweg 200,BE-3900 Pelt
Contactpersoon: Mevrouw Ann Bergmans
Tel: +32 11805896
E-mail: aankoop@cc.stijn.be
Internetadres(sen): www.stijn.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van stookolie en diesel voor wegvervoer 
Referentienummer: AB/2020/109
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 09135100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze leveringen: Raamovereenkomst voor het leveren van stookolie en diesel voor wegvervoer.
Perceel 1: Stookolie
Dienstencentrum Adres Tankinhoud (liter) Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid
St-Oda Breugelweg 200, Overpelt 1x9.000 (bovengronds) 110.000 liter
Breugelweg 200, Overpelt 10.000
Haag 116-118, Hamont-Achel 2x3.500
't Weyerke Therapie, Domherenstraat 3, Heusden-Zolder 10.000 120.000 liter
Terlaemen, Domherenstraat 3, Heusden-Zolder 10.000
Voort, Domherenstraat 3, Heusden-Zolder 10.000
Bolderberg, Domherenstraat 3, Heusden-Zolder 2x5.000
Heusden, Domherenstraat 3, Heusden-Zolder 2x5.000
Zolder, Domherenstraat 3, Heusden-Zolder 2x5.000
BAC, Hekstraat 84, Beringen 5.000
Heg 80, Hekstraat 80, Beringen 5.000
Heg 82, Hekstraat 82, Beringen 5.000
Wegwijs Donkweg 49, Zonhoven 10.000 8.000 liter
Perceel 2: Diesel voor wegvervoer.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
stookolie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: divers
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Diesel voor wegvervoer 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Domherenstraat 3, Heusden-Zolder
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De minimale omzet per jaar bedraagt voor:
perceel 1: EUR500.000
perceel 2: EUR300.000

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver stelt minimaal 3 in omzet vergelijkbare referenties voor die hij de afgelopen 3 jaar beleverd heeft. De referenties zijn vergezeld van een attest van goede uitvoering, ondertekend door de gemachtigde van de voorgestelde referentie.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-12 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-12
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: St-Oda, Breugelweg 200, 3900 Overpelt, lokaal: Babbelkot

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Parklaan 25, BE-3500 Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Stijn vzw
Breugelweg 200, BE-3900 Overpelt
Tel: +32 11805896
E-mail: aankoop@cc.stijn.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10