De Vlaamse Waterweg Nv

Implementatie en coördinatie handhaving


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Oostdijk 110,BE-2830 Willebroek
Contactpersoon: Herlinde Liégeois
Tel: +31 38606211
E-mail: contractmanagement.ATD@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366435


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Implementatie en coördinatie handhaving 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-APS-19-0003-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79421000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het implementeren en coördineren van de handhaving binnen De Vlaamse Waterweg. De projectcoördinator zorgt voor de volledige uitwerking van de opdracht. Aan deze opdracht is een studie voorafgegaan die de uitwerking van de opdracht organiseert in 5 werk pakketten. Deze dienen door de projectcoördinator uitgevoerd te worden
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
225215.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
In het kader van de zesde staatshervorming is een omvangrijk pakket politionele bevoegdheden overgekomen vanuit de federale overheid dat binnen Vlaanderen aan de waterwegbeheerders werd toegewezen. Deze omvatten o.a. de regels van de politie over het verkeer op waterwegen, de regels met betrekking tot de bemanningsvoorschriften en de reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen. Het regionaliseren van deze regels houdt eveneens in dat de handhavingsbevoegdheid voor deze wetgeving bij de gewesten gepositioneerd is. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 195-474770

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: EY Special Business Services CVBA,BE-1831 Diegem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10