Ag Vespa

Bouwen van een nieuwe kleuterschool 'De Bever' en een wijkafdeling Academie Deurne (DKO), Van Duyststraat 246-248 te 2100 Deurne


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AG VESPA
Postadres: Paradeplein 25,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Silvia Mertens
Tel: +32 32592859
E-mail: silvia.mertens@antwerpen.be
Internetadres(sen): www.agvespa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366402


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van een nieuwe kleuterschool 'De Bever' en een wijkafdeling Academie Deurne (DKO), Van Duyststraat 246-248 te 2100 Deurne 
Referentienummer: AG VESPA-17 06 Van Duyststraat-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het bouwprogramma omvat een volwaardige dubbele kleuterstroom, een wijkafdeling van
de Academie Deurne, een samentuin met het naastgelegen dienstencentrum en een ontwerp voor een buitenruimte die (gedeeltelijk) opengesteld kan worden voor de buurt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Van Duyststraat 246-248 te 2100 Deurne
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van een nieuwe kleuterschool 'De Bever' en een wijkafdeling Academie Deurne (DKO), een samentuin met het naastgelegen dienstencentrum en een ontwerp voor een buitenrumte die (gedeeltelijk) opengesteld kan worden voor de buurt. De huidige schoolinfrastructuur op het terrein is te klein en voldoet niet meer aan de huidige comfortseisen. Het bestaande schoolgebouw wordt gefaseerd gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. Een deel van de bestaande infrastructuur blijft tijdens de werken in gebruik door de school. De nieuwe infrastructuur wordt meervoudig gebruikt. Na de schooluren, in het weekend, en tijdens schoolvakanties zal een deel van de infrastructuur kunnen gebruikt worden door sportverenigingen, vakantieopvang, buurtverenigingen, en andere externen. De bouwsite is gelegen in de Van Duystraat, nabij het sportpaleis, de Bisschoppenhoflaan en de Antwerpse Ring. Naast de school bevinden zich aan de ene zijde serviceflats en een dienstencentrum voor senioren en aan de andere zijde een buurtpleintje.  De school is gelegen in een multi-culturele woonwijk die de nodige aandacht vraagt voor sociale ontwikkeling. Door het breed openstellen van de school naar de buurt kan het schoolgebouw als katalysator werken om betrokkenheid van de buurt te creëren en het schoolgaan te stimuleren. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 248-611948

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10