Wielsbeke

Concessie voor werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke en de herbestemming van de huidige site. De realisatie van een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen, conform de visienota van het OCMW Oostrozebeke.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Wielsbeke
Postadres: Rijksweg 314,BE-8710 Wielsbeke
Contactpersoon: Bruno Debrabandere
E-mail: Bruno.Debrabandere@wielsbeke.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357909 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357909


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Concessie voor werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke en de herbestemming van de huidige site. De realisatie van een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen, conform de visienota van het OCMW Oostrozebeke. 
Referentienummer: Wielsbeke-WZC-F24_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
OCMW Wielsbeke en het OCMW Oostrozebeke zoekt een partner, waarmee een vereniging voor maatschappelijk welzijn zal worden opgericht, in de zin van artikel 474 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Bijgevoegd document (selectieleidraad) kadert in de plaatsingsprocedure van een concessie van werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek en de omgevingsaanleg ervan te Wielsbeke.
Visienota van het OCMW Oostrozebeke dd. 12 september 2019 "De realisatie van een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen"
OCMW Wielsbeke wenst met de kandidaten eveneens in dialoog te gaan omtrent de herbestemming van de huidige site in de Hernieuwenstraat.
De concessie zal worden toegewezen volgens een plaatsingsprocedure conform de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en haar uitvoeringsbesluit.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Titel:
In plaats van:
Concessie voor werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke en de herbestemming van de huidige site.
Te lezen:
Concessie voor werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke en de herbestemming van de huidige site. De realisatie van een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen, conform de visienota van het OCMW Oostrozebeke.
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:
OCMW Wielsbeke zoekt een partner, waarmee een vereniging voor maatschappelijk welzijn zal worden opgericht, in de zin van artikel 474 van het Decreet Lokaal Bestuur. . Bijgevoegd document (selectieleidraad) kadert in de plaatsingsprocedure van een concessie van werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek en de omgevingsaanleg ervan te Wielsbeke. . OCMW Wielsbeke wenst met de kandidaten eveneens in dialoog te gaan omtrent de herbestemming van de huidige site in de Hernieuwenstraat. . De concessie zal worden toegewezen volgens een plaatsingsprocedure conform de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en haar uitvoeringsbesluit.
Te lezen:
OCMW Wielsbeke en het OCMW Oostrozebeke zoekt een partner, waarmee een vereniging voor maatschappelijk welzijn zal worden opgericht, in de zin van artikel 474 van het Decreet Lokaal Bestuur. . Bijgevoegd document (selectieleidraad) kadert in de plaatsingsprocedure van een concessie van werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek en de omgevingsaanleg ervan te Wielsbeke. . Visienota van het OCMW Oostrozebeke dd. 12 september 2019 "De realisatie van een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen". OCMW Wielsbeke wenst met de kandidaten eveneens in dialoog te gaan omtrent de herbestemming van de huidige site in de Hernieuwenstraat. . De concessie zal worden toegewezen volgens een plaatsingsprocedure conform de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en haar uitvoeringsbesluit.
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:
OCMW Wielsbeke zoekt een partner, waarmee een vereniging voor maatschappelijk welzijn zal worden opgericht, in de zin van artikel 474 van het Decreet Lokaal Bestuur
Te lezen:
OCMW Wielsbeke en het OCMW Oostrozebeke zoekt een partner, waarmee een vereniging voor maatschappelijk welzijn zal worden opgericht, in de zin van artikel 474 van het Decreet Lokaal Bestuur
Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Infomoment: . Dinsdag 19 november 2019 om 19.30h. in het gemeentehuis van Wielsbeke
Te lezen:
Infomoment: . Maandag 9 maart 2020 om 19.30u in de BIBOX (Markt 1, 8710 Wielsbeke)
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Uitbreiding opdracht
Bijkomende documenten: Rechtzettingsbericht - Visienota OCMW Oostrozebeke