Infrabel - Direction Asset Management - Area North-east

Besteknr. 57/52/2/19/015 - Vernieuwen van spoortoestellen: L35/L21A Hasselt station & L230 Genk-Zuid


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East
Postadres: Koningin Astridplein 27,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Jeroen Hoeben
Tel: +32 490525208
E-mail: 51m05.aanneming@INFRABEL.BE
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366776


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Besteknr. 57/52/2/19/015 - Vernieuwen van spoortoestellen: L35/L21A Hasselt station & L230 Genk-Zuid 
Referentienummer: I-I.NO-5752219015_v2-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming omvat voornamelijk:
 Vernieuwen van spoortoestellen (toestellen + bedding)
 Vernieuwen van aangrenzende en tussenliggende sporen (sporen + bedding)
 Optimalisatie van het tracé
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Hasselt en Genk
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
175 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-18 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-18
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: Infrabel - Directie Asset Management - Area NE., Koningin Astridplein 27 te 2018 Antwerpen.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De uitvoeringstermijn bedraagt 175 kalenderdagen.De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publicprocurement.be.Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventueleaddenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zijkennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van lnfrabel en verbinden zijzich ertoe om debepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder derubriek "Professionals - Gedragscode en veiligheid".

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende demotivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzakeoverheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13