Motena

WZC Sint-Henricus - Elektriciteit: hoogspanningscabine - ALSB


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Motena
Postadres: Gasthuisstraat 10,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: De heer Joachim Jonckheere
Tel: +32 51805225
E-mail: aankopen@motena.be
Internetadres(sen): http://www.motena.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WZC Sint-Henricus - Elektriciteit: hoogspanningscabine - ALSB 
Referentienummer: 2020-787
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45315400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Sint-Henricus, Sint-Rochusstraat 12 te 8800 Rumbeke
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van een woon- en zorgcentrum - perceel elektriciteit: hoogspanningscabine - ALSB 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver voegt tevens een verklaring op erewoord dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;- voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen;- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen;- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;- geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bewijs van verzekeringen tegen beroepsrisico's2. Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht uitmaakt over de laatste 3 beschikbare boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
1. Deze verzekering dient geldig te zijn tijdens de uitvoeringsperiode en de dekking van enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer blijft doorlopen na de uitvoering van de opdracht.
2. De omzet dient minimaal 200.000,00 EUR te bedragen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Lijst van werken van de laatste 5 jaar, die overeenstemmen met het voorwerp en de grootte van deze aanneming, met attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze attesten vermelden het bedrag en de aard van de werken, de plaats van uitvoering en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Er wordt aangegeven of de werken regelmatig tot een goed einde zijn gebracht en volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd.2. Verklaring van gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en omvang van kader gedurende laatste 3 jaar.

Eventuele minimumeisen:
1. /
2. nvt
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-17 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-17
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: *De aannemer is gehouden zich ter plaatse van de toestand te vergewissen vooraleer de prijs op te geven, zodat met alle elementen rekening kan gehouden worden, en deze in zijn offerte in rekening te brengen. De aannemer dient voorafgaandelijk ter plaatse te gaan om alle opmetingen en de huidige toestand van de installaties te kennen. Elke kandidaat-inschrijver mag slechts aan één plaatsbezoek (voor- OF namiddag) deelnemen. Er mogen maximaal 2 personen per kandidaat-inschrijver deelnemen aan het plaatsbezoek. Het nemen van foto's is toegestaan. *Voor het plaatsbezoek dient de aannemer af te spreken met de heer Nico Vanderschaeghe, telefoon 051/26.90.27. De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld tot te voegen aan zijn offerte.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13