Heilig Hart Dienstverleningscentrum Voor Personen Met Verstandelijke Beperkingen Vzw

Leveren van elektrotechnisch materiaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Heilig Hart Dienstverleningscentrum voor personen met verstandelijke beperkingen vzw
Postadres: Leernsesteenweg 53,BE-9800 Deinze
Contactpersoon: Patricia Coussement
Tel: +32 93877711
Fax: +32 93877700
E-mail: patricia.coussement@dvcheilighart.be
Internetadres(sen): www.dvcheilighart.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366919


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van elektrotechnisch materiaal 
Referentienummer: DVC Heilig Hart-202001ETMAT-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren van elektrotechnisch materiaal
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Elektrotechnisch materiaal 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Leernsesteenweg 539800 DEINZE
II.2.4. Beschrijving
Leveren van Elektrotechnisch materiaal 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Verlichting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Leernsesteenweg 539800 DEINZE
II.2.4. Beschrijving
Leveren van verlichting 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-18 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-18
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: DVC Heilig Hart, Leernsesteenweg 53, 9800 DEINZE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken arrondissement Gent, BE GENT

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13