Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening Cvba (de Watergroep)

BOUWEN VAN EEN HYDROFOOR VREREN EN AANPASSINGSWERKEN AAN HET WPC DIETS-HEUR EN WPC WILLEKENSMOLEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres: Vooruitgangstraat 189,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Gertjan Meulemans
Tel: +32 2389508
E-mail: gertjan.meulemans@dewatergroep.be
Internetadres(sen): www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366801


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BOUWEN VAN EEN HYDROFOOR VREREN EN AANPASSINGSWERKEN AAN HET WPC DIETS-HEUR EN WPC WILLEKENSMOLEN 
Referentienummer: VMW-RC1800075 BOUWEN VAN EEN HYDROFOOR VREREN -F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252126
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het bouwen van een hydrofoor te Vreren en aanpassingswerken aan de WPC's van Diets-Heur en Willkensmolen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Heurstraat 30, 3700 TongerenWillekensmolenstraat 122,3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Het betreft de bouw (prefab) van een hydrofoor (HYD) te Tongeren (inclusief de installatie van de elektromechanische uitrustingen). In het WPC Diets-Heur dienen de pompen met pomprichting Rosmeer voorzien te worden van een nieuwe frequentie gestuurde elektromotoren en frequentieomvormers. In het WPC Willkensmolen dienen er vier motorpompgroepen voorzien te worden van nieuwe frequentieomvormers. Verder dient er ook een nieuwe antiwaterslagketel geplaatst te worden. 
II.2.7. Looptijd
240 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13