Stad Eeklo

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen ontwerper duurzame verbouwing van CC De Herbakker - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Eeklo
Postadres: Industrielaan 2,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: Mevrouw Sofie Loridan
Tel: +32 92182822
E-mail: sofie.loridan@eeklo.be
Internetadres(sen): www.eeklo.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Stad Eeklo
Postadres: Industrielaan 2,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: De heer Chris De Keersmaecker
Tel: +32 92182825
E-mail: chris.dekeersmaecker@eeklo.be
Internetadres(sen): www.eeklo.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen ontwerper duurzame verbouwing van CC De Herbakker - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: B113-2020
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: CC-Cultuurcentrum, Pastoor De Nevestraat 10 te 9900 EEKLO
II.2.4. Beschrijving
CC De Herbakker wordt op een duurzame wijze verbouwd om te voldoen aan hedendaagse en toekomstige eisen op het vlak van voedselveiligheid, geluidsnormen, (brand)veiligheid, toegankelijkheid,.. Het project moet mee de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant realiseren (nl. het reduceren van de CO2-uitstoot met minstens 40%). Het halen van deze doelstelling is een leidraad tijdens het volledige verbouwingsproces en wordt meegenomen in de eindevaluatie. Het bestuur heeft reeds een prioriteitenlijst goedgekeurd met een opsplitsing in noodzakelijke en gewenste aanpassingswerken. Deze lijst is niet-limitatief en zal deel uitmaken van latere besprekingen. Deze lijst is in bijlage toegevoegd Het bestuur wenst zich het recht voor te behouden om na voorlegging van het ontwerp keuzes te maken welke werken effectief zullen uitgevoerd worden.  De opdracht omvat alle aspecten van het ontwerp (architectuur, stabiliteit, technieken, akoestiek,..).  De opdracht omvat ook het leggen van een link met de andere pijlers van de ABC-site, zoals (de renovatie van) de Kunstacademie (vooral voor wat betreft de stookplaats) en de bibliotheek. Belangrijk daarbij is dat die link dient gelegd te worden d.m.v. interne aanpassingen, het bestuur wenst geen uitbreiding van het bestaande gebouw, m.u.v. een link met de bibliotheek. De ontwerper zorgt voor de nodige aanvragen voor vergunningen en toelatingen alsook voor het bestek voor uitvoering van de werken.  De ontwerper volgt de aanbestedingsprocedure op en maakt het aanbestedingsverslag.  De ontwerper volgt de uitvoering van de werken nauwgezet op t.e.m. de definitieve oplevering. Indicatieve timing:  April/mei 2020: ontwerper aangeduid + 1e bespreking  Medio oktober 2020: goedkeuring College architecturaal concept  Eind oktober 2020: indienen aanvraag omgevingsvergunning + opmaak bestek meetstaat + technieken  November 2020: tussentijdse rapportering voor College  Januari 2021: goedkeuring bestek door College + publicatie eind januari  Eind april 2021: gunning aannemer  Juni 2021: start verbouwingen  Eind juni 2022: voorlopige oplevering  Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat het bouwbudget na aftrek van de studiekosten maximaal 1.487.603,31 euro excl. 21% BTW of 1.800.000,00 euro incl. 21% BTW mag bedragen. Het ereloon wordt forfaitair berekend op dit bedrag op basis van het door de inschrijver opgegeven aanpassingscoëfficiënt. Het ereloonpercentage wordt op basis van de ereloonbarema's 2016 barema B van de K.V.I.V. vastgelegd op 9,23% (klasse 1), te vermeerderen of te verminderen met de door de inschrijver opgegeven aanpassingscoëfficiënt.  In elke stap van het ontwerpproces dient het budget afgetoetst te worden met dit maximum. Er is geen overschrijding van het budget mogelijk. De raming of de uiteindelijke verbouwingskost zal geen invloed op hebben op het totale bedrag van uw ereloon en er zullen dus geen aanpassingen (zowel positief als negatief) mogelijk zijn in de loop van het dossier. Enkel indien het bestuur beslist tot wijziging van het budget, zullen aanpassingen mogelijk (volgens dezelfde berekening) zijn. VOLGENDE STUKKEN WORDEN BIJ DIT BESTEK GEVOEGD: ° (digitale) plannen - dwg formaat ° brandweerverslag ° asbestinventaris ° energieaudit ° aanbevelingsnota BAST ° dossier E20 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-04-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-08-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Technische bekwaamheid op het vlak van de deelaspecten HVAC, elektriciteit en akoestiek.2. Inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap.3. Referenties van gelijkaardige opdrachten die aantonen dat de inschrijver de opdracht tot een goed einde zal kunnen brengen.

Eventuele minimumeisen:
1. Aan te tonen door getuigschriften en referenties van de personen en/of instanties waarop de ontwerper zal doen voor het uitvoeren van deze opdracht.
2. Bewijs van inschrijving van één of meerdere perso(o)n(en) die deel (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).

3. Minimum 3 en maximaal 5 recente ontwerpopdrachten niet ouder dan 5 jaar verricht voor publiekrechtelijke instanties, voor werken met een waarde van minimum EUR 1.000.000 incl. BTW.
De inschrijver beschrijft en documenteert elk referentieproject op maximaal 4 A4-bladzijden. Per referentie worden de coördinaten van de opdrachtgever en van minstens 1 referentiepersoon bijgevoegd, samen met een attest van goede uitvoering.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-17 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-15


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.U kan contact opnemen met gebouwendeskundige en leidend ambtenaar, Chris De Keersmaecker, op het telefoonnummer 09/218.28.25 of het e-mailadres: chris.dekeersmaecker@eeklo.be.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13