Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent Av

AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST VOOR HET (INDIVIDUEEL) LEASEN VAN FIETSEN TEN BEHOEVE VAN HET PERSONEEL.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV
Postadres: Watersportlaan 5,BE-9000 GENT
Tel: +32 92247060
E-mail: ilse.mallems@janpalfijngent.be
Internetadres(sen): http://www.janpalfijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366888


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST VOOR HET (INDIVIDUEEL) LEASEN VAN FIETSEN TEN BEHOEVE VAN HET PERSONEEL. 
Referentienummer: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn-P2020-01 fietslease-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66114000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST VOOR HET (INDIVIDUEEL) LEASEN VAN FIETSEN TEN BEHOEVE VAN HET PERSONEEL.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST VOOR HET (INDIVIDUEEL) LEASEN VAN FIETSEN TEN BEHOEVE VAN HET PERSONEEL. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13