Brasschaat

Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Aansprakelijkheid, Verzekeringen Auto en Verzekering Hospitalisatie voor de Gemeente Brasschaat, OCMW Brasschaat, Politiezone Brasschaat, AG Brasschaat, EVA vzw Sport Plus Brasschaat en Programmering...


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brasschaat
Postadres: Verhoevenlei 11,BE-2930 Brasschaat
Tel: +32 36500221
E-mail: kim.janssens@brasschaat.be
Internetadres(sen): www.brasschaat.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366885

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Aon Belgium
Postadres: The Link 2 - Posthofbrug 6-8,BE-2600 Berchem
Contactpersoon: Piet Froyen
Tel: +32 474554288
E-mail: katrien.gielen@aon.be
Internetadres(sen): https://www.aon.com/belgium/default.jsp http://www.brasschaat.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Aansprakelijkheid, Verzekeringen Auto en Verzekering Hospitalisatie voor de Gemeente Brasschaat, OCMW Brasschaat, Politiezone Brasschaat, AG Brasschaat, EVA vzw Sport Plus Brasschaat en Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve 
Referentienummer: Brasschaat-2020-2024-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze overheidsopdracht is een opdracht voor diensten.
Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van de verzekeringspolissen Personen, Materiële Schade, Aansprakelijkheid, Auto en Hospitalisatie voor de Gemeente Brasschaat, OCMW Brasschaat, Politiezone Brasschaat, AG Brasschaat, EVA vzw Sport Plus Brasschaat en Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Personenverzekeringen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Personenverzekeringen 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-01-01
Verlenging mogelijk: JA
De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van één opeenvolgende periode van 1 jaar, met een totale duurtijd van 4 jaar.  

Lot 2

II.2.1. Benaming
Verzekeringen materiële schade 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Verzekeringen materiële schade 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-01-01
Verlenging mogelijk: JA
De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van één opeenvolgende periode van 1 jaar, met een totale duurtijd van 4 jaar.  

Lot 3

II.2.1. Benaming
Verzekeringen Aansprakelijkheid 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Verzekeringen Aansprakelijkheid 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-01-01
Verlenging mogelijk: JA
De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van één opeenvolgende periode van 1 jaar, met een totale duurtijd van 4 jaar.  

Lot 4

II.2.1. Benaming
Verzekeringen Auto 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Verzekeringen Auto 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-01-01
Verlenging mogelijk: JA
De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van één opeenvolgende periode van 1 jaar, met een totale duurtijd van 4 jaar.  

Lot 5

II.2.1. Benaming
Gezondheidszorgen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Gezondheidszorgen 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-01-01
Verlenging mogelijk: JA
De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van één opeenvolgende periode van 1 jaar, met een totale duurtijd van 4 jaar.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 09:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2020-05-03
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE 1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE 1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE 1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13