Vlaams Instituut Voor De Zee

Aanleg zeewaterleiding met pompstation te Oostende


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Instituut voor de Zee
Postadres: Wandelaarkaai 7,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Andre Cattrijsse
Tel: +32 59341309
E-mail: andre.cattrijsse@vliz.be
Internetadres(sen): http://ww.vliz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364050


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg zeewaterleiding met pompstation te Oostende 
Referentienummer: Vliz-2019/025-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232453
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat :
- uitbraak verharding, affrezen, enz. van bestaande verharding
- aanleg van verharding
- bouwen van pompstation met elektromechanische uitrusting
- aanleg van persleiding (aanzuigleiding), riolering en randvoorzieningen
- aanleg persleiding naar de bestaande installaties
- doorsteek in kade van overloopriool
- aanleg drainageleiding aan laagwaterlijn op getijdestrand
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
In de samenvattende meetstaat dienen de hoeveelheden van de posten 103, 104 en 141 op 0 geplaatst te worden. Deze werden reeds in andere posten voorzien.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In de samenvattende meetstaat dienen de hoeveelheden van de posten 103, 104 en 141 op 0 gebracht te worden. Deze werden reeds voorzien in andere posten.