Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging

Oproep tot aanvraag tot deelneming - DESIGN AND BUILD MASTERPLAN Woonzorgcentrum Huize Bloemenveld


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Welzijnsvereniging
Postadres: Ballaarstraat 35,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Christel Cuyt
Tel: +32 34316998
E-mail: christel.cuyt@zorgbedrijf.antwerpen.be
Internetadres(sen): www.zorgbedrijf.antwerpen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - DESIGN AND BUILD MASTERPLAN Woonzorgcentrum Huize Bloemenveld 
Referentienummer: 2020/014/CHC
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC Huize Bloemenveld, Klaproosstraat 50 te 2610 Wilrijk
II.2.4. Beschrijving
DESIGN AND BUILD MASTERPLAN Woonzorgcentrum Huize Bloemenveld 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver voegt de drie meest recente jaarrekeningen. Indien de inschrijver niet bij wet verplicht is om een jaarrekening neer te leggen, voegt hij de meest recente balans en resultatenrekening bij. Deze jaarrekening / balans en resultatenrekening zal gebruikt worden om een beknopte financiële analyse uit te voeren waarbij zeker de solvabiliteit en cash flow zal beoordeeld worden. Bij ondernemingen die geen gezonde financiële situatie hebben waardoor een langdurige samenwerking een probleem zou kunnen vormen, kan de kandidaatstelling onregelmatig worden beschouwd en worden geweerd. Los daarvan kan Zorgbedrijf Antwerpen verdere inlichtingen en documenten opvragen die zij nodig acht om de toestand van de inschrijver te beoordelen. 2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.3. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. Het bewijs van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.
Eventuele minimumeisen:
1. De drie meeste recente beschikbare jaarrekeningen of de meest recente balans en resultatenrekening. De kandidaat toont hierbij aan geen negatief eigen vermogen te hebben.
2. De kandidaat moet kunnen aantonen dat men tijdens de laatste 3 jaren een relevante minimum jaaromzet heeft gehaald van 1.500.000,- euro met betrekking tot het voorwerp van de opdracht.
3. De kandidaat levert het bewijs van beide verzekeringen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van minstens drie gelijkaardige werken die de inschrijver gedurende de afgelopen vijf jaar heeft verricht, met vermelding van: - een beschrijving van de opdracht - het bedrag - de datum - de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren - een contactpersoon met e-mailadres en telefoonnummer.De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. Er kan door Zorgbedrijf Antwerpen contact opgenomen worden met de opgegeven referenties.Tevens zullen de referenties gebruikt worden en in weging genomen worden dewelke niet werden opgegeven. 2. De kandidaat voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden om binnen de Belgische wetgeving over erkenning klasse 5 categorie D te beschikken, d.w.z.: ofwel de Belgische erkenning dragen, ofwel beschikken over een erkenning afgeleverd door een EU-lidstaat, gelijkwaardig aan de voorwaarden van de Belgische erkenning, ofwel feitelijk voldoen aan de voorwaarden gesteld volgens erkenning klasse 5 categorie D.

Eventuele minimumeisen:
1. Opgave van minimum drie gelijkaardige werken aan instellingen in de zorgsector in de afgelopen 5 jaar mits alle gevraagde vermeldingen.
2. De kandidaat bewijst de nodige erkenning klasse 5 categorie D te hebben.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-17 10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2020-04-14
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13