Scholengroep 5

TA Keerbergen - renovatie verwarmingsinstallaties en stookplaatsen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Scholengroep 5
Postadres: Mechelbaan 561,BE-2230 Putte
Tel: +32 15504155
E-mail: guy.lemmens@SGR5.be
Internetadres(sen): https://www.sgr5.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366954


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TA Keerbergen - renovatie verwarmingsinstallaties en stookplaatsen 
Referentienummer: SGR5-INFRA/GL_2019/24-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45251200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Werken - renovatie van drie stookplaatsen in een schoolgebouw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
TA Keerbergen - renovatie verwarmingsinstallaties en stookplaatsen 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-09-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 15:06
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-17
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
GO! Scholengroep 5, BE-2580 Putte

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
GO! Scholengroep 5, BE-2580 Putte

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
GO! Scholengroep 5, BE-2580 Putte

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13