Fedasil_steenokkerzeel

Aankoop en plaatsing van deurtrekkers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_STEENOKKERZEEL
Postadres: Keizerinlaan 2,BE-1820 Steenokkerzeel
Tel: +32 27552360
E-mail: joris.uyttendaele@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367005


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aankoop en plaatsing van deurtrekkers 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45421100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
aankoop en plaatsing van 8 deurtrekkers
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-20 17:35
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13