Gemeente Dilbeek

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst: Aankoop materialen voor werken in eigen beheer (mei 2020 - april 2022) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Dilbeek
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-1700 Dilbeek
Contactpersoon: Mevrouw Sandra Bossuyt
Tel: +32 24516858
Fax: +32 24516801
E-mail: sandra.bossuyt@dilbeek.be
Internetadres(sen): www.dilbeek.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst: Aankoop materialen voor werken in eigen beheer (mei 2020 - april 2022) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2020008
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Aankoop materialen voor werken in eigen beheer  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties, 1700 Dilbeek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Grind  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties, 1700 Dilbeek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Koude asfalt en bitumenemulsie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties, 1700 Dilbeek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Dolomiet 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties, 1700 Dilbeek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Steenslag en continue sleenslag-fundering 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties, 1700 Dilbeek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Verschillende zandsoorten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties, 1700 Dilbeek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bankattest:Een bankattest moet niet toegevoegd worden op het moment van de inschrijving. Het bestuur behoudt zich het recht toe om alvorens tot sluiting van de opdracht over te gaan alsnog de voorlegging van een bankattest te vragen aan de inschrijver.De kandidaten worden met andere woorden geselecteerd onder een mogelijks voorbehoud van het voorleggen van een bankattest.
Eventuele minimumeisen:
1. gunstig bankattest

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Enkel voor perceel 1: Perceel 1 zal via afhaling gebeuren. Om dit ecologisch te verantwoorden zullen enkel inschrijvers waarvan de dépôt, waar de goederen afgehaald dienen te worden, op minder dan 20 km van het Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek gelegen zijn weerhouden worden. De afstand zal via google maps bepaald worden vanaf Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek.

Eventuele minimumeisen:
1. Het adres van de dépôt wordt toegevoegd aan de offerte


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-24 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-22


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetensschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18