Onze Lieve Vrouw Van Troost V.z.w.

Uitnodiging tot indienen offerte - Optimalisatie Centrale Verwarming / WKK - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres: Kroonveldlaan 50,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: De heer Nicky De Smet
Tel: +32 52252987
Fax: +32 52252871
E-mail: nicky.desmet@azsintblasius.be
Internetadres(sen): www.azsintblasius.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Optimalisatie Centrale Verwarming / WKK - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2020/383
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: az Sint Blasius, Kroonveldlaan 50 te 9200 Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
Optimalisatie Centrale Verwarming / WKK 
II.2.7. Looptijd
120 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle voorwaarden voldoet.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij geen negatief eigen vermogen heeft2. Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score.Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.Volgende scores zijn mogelijk:Score OmschrijvingA Zeer Laag risicoB Laag risicoC Gemiddeld risicoD Hoog risicoE Geen ScoreMeer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/
Eventuele minimumeisen:
2. De CreditSafe International Score dient A, B of C te zijn.
Ingeval een CreditSafe International Score "D" zal de opdrachtgever dit onderzoeken en een motivatie bij CreditSafe en de inschrijver opvragen. Enkel indien een gegronde motivatie aan deze score kan gegeven worden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de inschrijver niet uit te sluiten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Per perceel waaraan de inschrijver wil deelnemen een lijst van gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar (te tellen vanaf de publicatiedatum van de opdracht) werden verricht aan een ziekenhuis, met vermelding van de datum van levering en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties (contactpersoon en contactgegevens) waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. - Lijst van minimum 3 referenties binnen een ziekenhuisomgeving met vergelijkbare werken en doelstellingen behaald zoals vooropgesteld.
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-02 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-29


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Wegens de technische complexiteit van onze installatie vragen wij een verplicht plaatsbezoek uit te voeren.Dit plaatsbezoek kan plaatsvinden vanaf donderdag 20 februari 2020 tot en met vrijdag 27 maart 2020. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden bij de heer Gerrit Van Assche (Tel.: 052/25.22.26; gerrit.vanassche@azsintblasius.be).De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte. Indien het attest niet toegevoegd wordt gaan we er van uit dat er geen plaatsbezoek heeft plaatsgevonden en zullen wij bijgevolg de offerte nietig verklaren.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-19