Psilon - Intergemeentelijke Vereniging Voor Crematoriumbeheer

Ondergrondse uitbreiding opslagruimten crematorium UITZICHT - Fase 2


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Psilon - intergemeentelijke vereniging voor Crematoriumbeheer,BE Kortrijk
Contactpersoon: Jan Sabbe
Tel: +32 56282930
E-mail: info@crematoriumuitzicht.be
Internetadres(sen): http://www.crematoriumuitzicht.be/nl/ http://www.crematoriumuitzicht.be/nl/


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ondergrondse uitbreiding opslagruimten crematorium UITZICHT - Fase 2 
Referentienummer: 2020 - y52.22
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262800
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
ondergrondse uitbreiding opslagruimtes crematorium UITZICHT
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het bestek en bijlagen werden toegevoegd.