Scholengroep 13 Zuid-limburg

SGR13 Campus Tichelrij - Stookplaatsrenovatie Sporthal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Scholengroep 13 Zuid-Limburg
Postadres: Walstraat 39,BE-3840 Borgloon
Contactpersoon: Mevrouw Els Willems
Tel: +32 12242000
Fax: +32 11242019
E-mail: els.willems@szl13.be
Internetadres(sen): www.scholengroep13.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
SGR13 Campus Tichelrij - Stookplaatsrenovatie Sporthal 
Referentienummer: 2020202
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Campus Tichelrij, Tichelrijlaan 1 te 3800 Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren werken betreffen de stookplaatsrenovatie van de sporthal van het Atheneum Sint-Truiden - Campus Tichelrij. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: SGR13 Campus Tichelrij - Stookplaatsrenovatie Sporthal

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Deze opdracht wordt stopgezet omdat e-Tendering in de oorspronkelijke publicatie niet werd geactiveerd. Er werd een nieuwe aankondiging met referentie "2020-505687" gepubliceerd ter vervanging van de vorige.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren
Piepelpoel 10, BE-3700 Tongeren

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-20